شناسنامه

نام مقاله: پست مدرنیسم و ادبیات علمی تخیلی

نویسنده: اندرو ام. باتلر

برگردان: امید نیک فرجام

تایپ: محمدکاظم محمدی (سروش)

نقاشی روی جلد: Mark covell

تعداد صفحه: 23

فرمت: PDF

ناشر اصلی: فصلنامه سینمایی فارابی

ناشر الکترونیکی: نشر الکترونیکی کاج

سرچشمه این مقاله: فصلنامه سینمایی فارابی، شماره مسلسل 53، پاییز 1383

***

پاراگراف نخستین این مقاله:

          با توجه به اینکه تعریف ژانر علمی تخیلی سخت دشوار است، و پست مدرنیسم هم (معمولاً) تعریف مطلق را بر نمی تابد، هر شرحی از پست مدرنیسم و ادبیات علمی تخیلی با خطر ماندن زیر بار تردید و عدم قطعیت روبه روست. در این مقاله به چند نظریه در مورد پست مدرنیسم خواهیم پرداخت، کنش متقابل پست مدرنیسم و ادبیات علمی تخیلی را بررسی خواهیم کرد، و نقدی کوتاه بر پست مدرنیسم ارائه می شود. شاید باید این نکته را بدیهی دانست که پست مدرنیسم تا حد زیادی به متون علمی تخیلی شباهت دارد.