پائولو کوئلیو در تخت جمشید - 8/3/1379

***

خودکشی پائولو کوئلیو

یکی از دوستان روانشناسم تعریف می کرد که – بر خلاف باور عمومی که تاریکی را عامل اصلی افسردگی افراد می دانند – بیش ترِ خودکشی ها صبح هنگام رخ می دهند. درست در لحظه ی بیدار شدن از خواب است که افسردگی، خود را به شدیدترین شکل آشکار می کند: هنگام مواجه شدن با یک روز جدید.

این موضوع، ما را به تفکر در یک نقل قول قدیمی عرب وا می دارد: بدترینِ گام ها، نخستینِ آنها است. هنگامی که برای تصمیم گیری مهمی آماده می شویم، تمام نیروهای جهان، برای جلوگیری از پیشروی ما متمرکز می شوند. به این امر عادت کرده ایم. یک قانون قدیمیِ فیزیک هست که غلبه بر سکون دشوار است. و چون نمی توانیم قوانین فیزیک را دگرگون کنیم، انرژیِ مازادمان را متمرکز، و صرف برداشتنِ نخستین گام کنیم. از آن پس، راه خود یه یاری مان خواهد آمد.

*

**

***

**

*

سرچشمه ی این نوشتار:

پائولو کوئلیو، دومین مکتوب، ترجمه آرش حجازی و بهرام جعفری، انتشارات کاروان، چاپ دهم، 1385، ص 50