ماریا واین

ماریا واین Maria Wine

1912 سوئد

نخستین  کتاب خود را به سال 1943 به چاپ رسانید. این کتاب که در سه جلد پیوسته منتشر شد، شهرت او را به عنوان یکی از نویسندگان مطرحِ زن تثبیت کرد. تا سالِ 1950 بیش از 12 کتاب دیگر منتشر کرد که برخی از آنها شامل مقالات ادبی بود. وی همسر Artur Lumdkvist منقّد مشهورِ سوئدی ست.

 

 

دو شعر کوتاه از این شاعر

 

کاوش

 

زن! وحشت داری از جنگل

این را در چشم های تو می بینم

آنگاه که خیره در تاریکی می نگری:

نگاه هراسانِ موجودی بی دفاع.

زن! تو خود جنگلی، غریب و ژرف:

می بینمت که از خود وحشت داری.

 

 

 

 

دوستم بدار

 

دوستم بدار

اما نگاه دار فاصله را.

خالی بگذار اتاق را برای عشق،

برای خندیدن به روی سعادت عظیمش.

همواره آزاد بگذار

چند تار موئی از خرمنِ طلایی گیسوانم را.

 

 

منبع:

شعر زنان جهان، گزیده و ترجمه ی فریده حسن زاده (مصطفوی)، تهران، انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1383، صص 128 و 129